REFREDADOR VERTICAL

El refredador vertical és de molt fàcil funcionament. Consta d'unes safates de xapa perforada galvanitzada o inoxidable fixes i muntades en vertical unes d'amunt d'altres en direccions oposades i separades entre si a una distància determinada dins d'un xassis de xapa. Als laterals del xassis, hi ha unes canalitzacions de tub per on hi passarà l'aire provinent d'una turbina per refredar els materials. Sota del refredador hi ha instalada un saranda per porgar el producte refredat del migrall que hi pugui haber-hi, tot damunt d'un xassis de tub estructural. El material entre per la part superior del refredador i va caient per les xapes perforades en forma de cascada, l'aire de la turbina refreda el material i cau damunt de la saranda. El producte ja porgat cau per una banda mentres que el migrall cau per un altre.

 Hi ha una serie de complements que es poden utilitzar per tranportar el producte final a una sitja de magatzematge o una tramuja per enssacar com vis-sens-fins, canals transportadores, elevadors de catúfols, etc..